Pedro Sarmento

Pedro Sarmento, The Oporto Stopover Photographer